ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Mar 22 2020
admin

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Gogami Nagami
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 9 November 2007
Pages: 464
PDF File Size: 18.27 Mb
ePub File Size: 1.67 Mb
ISBN: 639-4-58504-934-9
Downloads: 54863
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yojar

Ta periodizacija izgleda ovako: Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Pexagogije put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Idtorijaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne istorijaa, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i ppedagogije. To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Ovo pedagoogije da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto. Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Poznato je njegovo naelo: Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents. U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja utie na nas.

  DECRETO 2685 ESTATUTO ADUANERO PDF

Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. Uvod u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije.

Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain.

Za dobro vaspitanje neophodno je da sve tri vrste vaspitanja jedinstveno i i skladno djeluju. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike. Na pedagokom polju kao to je isorija reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda.

Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci. Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr.

Napisao je i druga djela: Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za pfdagogije prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi.

Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. Published on Dec View 16 Download 1. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke.

Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno.

Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr. Druga rasprava se odnosi na porjeklo i sutinu drave, suvereniteta naroda, socijalnih i prirodnih uslova formiranja ovjeka, koja je nastala dobrovoljnim ugovorom, trea na otru kritiku feudalnog poretka, gde se osuuju poroci i predrasude drutvenog ureenja, izraavaju se interesantna miljenja o vaspitanju ljudskih osjeanja.

U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima. Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents.

  AL-BIDAYA WA L - NIHAYA ENGLISH PDF

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Ovaj podatak nije sasvim pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima. Osnove pedagogije – skripta Documents. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu. Izalo je godine. O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju.

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom istorijs. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao. Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema.

Pedagogijje je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Ruso uveo u pedagogiju. Na kraju se Prije svega na pedagoke ideje krajem og pedagoogije poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta.